Windows Communication Foundation (WCF) là gì?

Transaction behavior: Hành xử giao dịch chất nhận được việc rollback các giao dịch nếu xảy ra lỗi. Các kênh làm công việc trên bản tin và trên đầu đề của bản tin. Các bước làm công việc như sau:.

Mục này chỉ nhằm có mục đích bàn luận một số công năng của WCF. Ở mức công ty, công năng này chất nhận được bạn thực hành các các bước giao dịch qua các căn cơ khác biệt. Windows Communication Foundation (WCF) là gì?.

kiểu trả về. Một giao dịch chính là bộ phận của các bước. Như phần bên trên đã trình bày, .NET 2.0 giúp đỡ hàng loạt cách thức liên lạc giữa các đưa vào khác biệt nhằm vào các mục đích khác biệt.

WCF contract cũng chứa các thông tin giống như vậy. Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF). Các tham số bản tin được định nghĩa bằng các tài liệu dùng ngôn ngữ đặc tả XML Schema (XSD), điều đó chất nhận được các hệ thống hiểu XML có thể xử lý tài liệu dễ dàng.

.NET Framework 3.5. Runtime service (Dịch vụ thực thi). Hoặc Microsoft Visual Studio Express Editions.